Hoppa över till innehåll

Varudeklaration

SÄKERHETSDATABLAD OVOLIN AB

utfärdat 01-01-2020

1/ PRODUKTNAMN OCH LEVERANTÖR

Kemiskt namn: Äggoljetempera

Leverantör Ovolin AB Färg och byggnadsvård

Adress Kvarnfallsvägen, Tegelmagasinet

Postadress 70593 Örebro

Telefon 019-227181

Fax 019-257275

Email info@ovolin.se

Hemsida www.ovolin.se

Ansvarig Maths Anhammer

2/ SAMMANSÄTTNINGSUPPGIFTER

Nr Namn Cas nr Konc% Klassificering R-fraser
1 Vatten Ca 40%
2 Rå kallpressad linolja 8001-26-1 Ca 30%
3 Ekologiskt ägg/ torrsubstans Ca 30%

4 Torkmedel kobolt zirkonium < 0,2%
5 konserveringsmedel för livsmedel < 0,2%
Natriumbensoat/kaliumsorbat

Detta är färgens bas.

Jordpigment och ett fåtal fabrikstillverkade oxidpigment tillkommer i varierande grad. På en liter ca 350-500g.

3/ Farliga egenskaper.

Inga miljöfarliga ämnen ingår.

4/ Första hjälpen

Inandning ................

Hudkontakt Tvätta med tvål och vatten

Ögonkontakt Skölj med vatten

Förtäring Vid äggallergi, kontakta läkare.

5/ Åtgärder vid brand.

Produkten är ej brandfarlig.

6/ Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp.

Absorbera spill med tex. sågspån / Förhindra utsläpp i avlopp.

7/ Hantering och lagring.

Lagras svalt för bästa hållbarhet.

Vid förvaring av produkten under lång tid eller ogynsamma förhållanden kan färgen ruttna, varvid svavelväte bildas. Rutten färg luktar illa och skall ej användas.

8/Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder

Ventilera lokalen väl. Luftväxlingen bör vara ca ett luftombyte i timmen. Vid torkande färg och dålig ventilation kan aldehyder i linoljan verka irriterande på ögon och luftvägar.

9/ Fysikaliska och kemiska egenskaper.

Produktens form flytande

Färg varierande

Lukt Svag linoljelukt

Löslighet Olöslig i vatten

Smält-/steln. punkt .............

Densitet .............

Explosionsgrad%-% .............

Viskositet .............

Kokpunkt .............

Flampunkt ............

Ph koncentrat ............

10/ Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil.

11/ Toxikologisk information.

Äggallergiker bör ej komma i direktkontakt med flytande färg.

Stänk i ögonen kan ge irritation .

12 /Exotoxilogisk information.

Produkten är i sin helhet biologiskt nedbrytbar och lämnar ej några skadliga restsubstanser.

13/ Avfallshantering.

Torkad färg hanteras som vanligt avfall. All flytande blöt färg utgör farligt avfall oavsett innehåll.

14/ Transportinformation.

Ej transportklassificerad enligt gällande föreskrift.

15/ Gällande bestämmelser.

Ej märkningspliktig.

16/ Övrig information.

Ersätter varuinformationsblad 20-03-2015

Produkten är emissionstestad av Sveriges provnings och forskningsinstitut (SP).

Test 1/ Mätningar efter 4 veckor och 26 veckor Nr 92K1 0263:2

Test 2/ Mätning vid målning Nr 95K2 1027

Produkten är undersökt av arbetslivsinstitutet.

Arbetslivsrapport 1996:12 Identifiering av de flyktliga ämnen som avges när äggoljetempera torkar.

Övrig information

Vi använder ett äggpulver i vår äggoljetempera. Det är torkade ägg. All överskottsägg i butikerna runt om i landet går tillbaka till Svenska lantägg som torkar bort all vätska i ägget så det blir ett pulver ( torrsubstans, gula och vita ) Används främst i bagerier mm. Vi blandar upp äggpulvret med rätt mängd vatten igen så vi får tillbaka ursprungsäggets form. (vid omvandling från torrsubstans till färska ägg, så innehåller färgen ca 1/3 del ägg).